ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА HEALTHY-TEST.COM

Администратор на данните

“Винъс Форчън” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204169957, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20, тел: +359 895 619 435; email: venusmail8@gmail.com

Информация за контакти с „ВИНЪС ФОРЧЪН" ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти, контрагенти и партньори:
“ВИНЪС ФОРЧЪН” ЕООД
ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20
venusmail8@gmail.com
тел: +359 895 619 435
Длъжностно лице по защита на личните данни:
С. Няголова

От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за Вас да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната Ви информация, за да актуализирате личните си данни в потребителския си профил. Моля обърнете внимание - с предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

Важно е да прочетете това изявление за поверителност заедно с всяко друго известие за поверителност или справедливо обработване на лични данни, което “Винъс Форчън” ЕООД може да предостави по конкретни поводи, когато събира или обработва лични данни за вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме данните ви, Това известие за поверителност допълва Общите условия и не е предназначено да ги отменя.

„ВИНЪС ФОРЧЪН“ обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени услуги и решения свързани с GDPR и информационната сигурност. С оглед тази цел, „ВИНЪС ФОРЧЪН“ е изградила мрежа от стратегически партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашите услуги.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Какви данни събираме, как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на пред договорни отношения.

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и пред договорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори са дружества, с които „ВИНЪС ФОРЧЪН“ има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „ВИНЪС ФОРЧЪН“. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „ВИНЪС ФОРЧЪН“ няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице или фирма от тази информация е невъзможно.

Какви данни обработваме

данни за идентификация:

други данни:

информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

друга информация като:

други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с ВИНЪС ФОРЧЪН и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от ВИНЪС ФОРЧЪН, включително и чрез социалните мрежи.

Когато обработваме основните Ви лични данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Конфиденциални данни

Ние не събираме никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.

Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.

Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Как се събират личните ви данни?

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително чрез:

Директни взаимодействия. Можете да ни дадете Вашите Идентичност, Контакт и Финансови данни, като попълните формуляри или като ни изпратите по пощата, по телефона, по имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия сайт, ние може автоматично да събираме Технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни регистри и други подобни технологии. Можем също така да получим Технически данни за вас, ако посетите други уебсайтове, използващи нашите бисквитки. Моля, вижте нашата политика за „бисквитките“ за повече подробности.

Трети страни или обществено достъпни източници. Можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:

Технически данни от следните страни:

Как използваме личните ви данни

Ние ще използваме само вашите лични данни, когато законът ни позволява. Най-често ще използваме личните ви данни при следните обстоятелства:

Като цяло, ние не разчитаме на съгласие като правно основание за обработка на вашите лични данни, освен във връзка с изпращане на трета директна маркетингова комуникация до вас чрез имейл или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

Цели, за които ще използваме вашите лични данни

По-долу сме посочили, в табличен вид, описание на всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни, и кои от правните основи, на които разчитаме да направим това. Ние също така определихме какви са нашите законни интереси, когато е уместно.

Цел / Дейност

Вид на данните

Законова основа за обработване, включително основание за законен интерес

Да ви регистрира като нов клиент

а) Идентичност
б) контакт

Изпълнение на договор с вас

За да обработите и доставите поръчката си, включително: 
(а) Управление на плащания, такси и такси 
(б) Събиране и възстановяване на дължимите ни пари

(а)Идентичност
(б) Контакт 
(в) Финансови 
(г) Сделки 
(д) Маркетинг и комуникации

(а) Изпълнение на договор с вас 
(б) Необходимо за нашите законни интереси (за възстановяване на дължимите ни задължения)

За да управлявате нашите взаимоотношения с вас, които ще включват: 
(а) Уведомяване за промени в нашите условия или политика за поверителност 
(б) Изпращане на преглед или провеждане на проучване

а)Идентичност
б) Контакт 
в) Профил 
г) Маркетинг и комуникации

(а) Изпълнение на договор с вас 
(б) Необходимо е да се спази законово задължение 
(в) Необходимо за нашите законни интереси (да поддържаме нашите документи актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти / услуги)

Да администрирате и защитавате нашия бизнес и нашия сайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, отчитане и хостинг на данни)

а)Идентичност
б) Контакт 
в) Технически

а) Необходими за нашите законни интереси (за осъществяване на нашия бизнес, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, за предотвратяване на измами и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране) 
(б) Необходими за спазване на правно задължение

За да ви предостави подходящо съдържание и реклами на уебсайта и да измерите или разберете ефективността на рекламата, която Ви предлагаме

(а)Идентичност
(б) Контакт 
(в) Профил 
(г) Използване 
(д) Маркетинг и съобщения 
(е) Технически

Необходимо за нашите законни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развиват, да развиват нашия бизнес и да информират маркетинговата ни стратегия)

Да се използват анализи на данни за подобряване на нашия сайт, продукти / услуги, маркетинг, връзки с клиентите и опит

а) Технически 
б) Използване

Необходимо за нашите законни интереси (да дефинираме видове клиенти за нашите продукти и услуги, да запазим нашия сайт актуализиран и актуален, да развиваме нашия бизнес и да информираме за нашата маркетингова стратегия)

Да правите предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за вас

(a) Идентичност
(b) Контакт 
(c) Технически 
(d) Използване
(e) Профил

Необходими за нашите законни интереси (да развиваме нашите продукти / услуги и да развиваме бизнеса си)

Имайте предвид, че ние можем да обработим вашите лични данни за повече от една законна основа в зависимост от конкретната цел, за която използваме вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности за конкретната правна основа, на която разчитаме, за да обработим личните ви данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.).

Компанията е установила процеси по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (50 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

1. Право на информация Вие имате право да поискате:

2. Право на достъп:

3. Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

4. Право на изтриване:

5. Право на възражение:

По всяко време имате право да:

6. Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

7. Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране:

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Връзки на трети страни

Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашият интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 17.06.2019г.