Общи условия за ползване на сайта HEALTHY-TEST.COM

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Винъс Форчън“ ЕООД, ЕИК 204169957, гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия HEALTHY-TEST.COM Други понятия и наименования:

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „Винъс Форчън“ ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20
  4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204169957
  5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
    (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205231454
  7. Данни за кореспонденция: България, гр. Шумен, ул. Вичо Папазов 13, вх.1, ет. 4, ап.20, телефон +359 895 619 435, email: venusmail8@gmail.com, уеб сайт: http://healthy-test.com

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3 Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да поръчате тест от healthy-test.com. Ако не желаете да сте обвързани с Общите условията, моля не използвайте този Уебсайт.

1. ДОСТАВЧИКА управлява платформата за онлайн търговия HEALTHY-TEST.COM, която е негова собственост, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги в платформата.

2. Тестовете предлагани в healthy-test.com не са медицинска диагноза, нито са предназначени да заместят професионалните медицински консултации, диагностиката или лечението. Потребителят винаги трябва да потърси съвет от лекар или друг квалифициран медицински специалист, ако има медицинско състояние или с някакви въпроси, които може да имате по отношение на медицинско състояние и / или медицински симптоми. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети, нито забавяйте търсенето на специализирана медицинска помощ, поради нещо, което сте прочели в този уебсайт. Всички вероятни или възможни диагнози, генерирани от теста или този уебсайт, трябва да бъдат обсъдени и потвърдени с квалифициран лекар. Също така препоръчваме на всеки, който променя диетата си, да се консултира с лекар на първа инстанция, тъй като резултатите от тестовете не са съобразени с Вашите специфични изисквания.

3. Разчитането на всяка информация, предоставена от този уебсайт, е само на собствен риск на Потребителя. Част от съдържанието на този сайт може да бъде предоставено от трети страни и ние не сме в състояние да проверим това съдържание. Ние не гарантираме, че съдържанието на трети страни е вярно, точно или пълно.

4. Тестовете предоставени от Доставчика не измерват алергии тип IgE или IgG антитела. Тъй като тези реакции могат да бъдат сериозни, трябва да потърсите помощ от специалист алерголог.

5. Тези Общи Условия могат да се променят и актуализират от време на време и всички промени ще бъдат ефективни от публикуването на промените на Уебсайта. Всеки път, когато искате да поръчате допълнителни тестове, моля, проверете тези Общи Условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, които ще се прилагат по това време.

6. Доставчика използва предоставената от Потребителя лична информация само за целите, посочени в Политика за поверителност.

7. Всяко съдържание, което Потребителя предоставя чрез формуляр на уебсайта, ще се счита за неповерително и обществено. Доставчика има правото да използва, копира, разпространява, възпроизвежда, експлоатира, модифицираме, променя и / или разкрива на трети страни всеки такъв материал за целите на сключения между Доставчикът и Потребителят Договор. Той също така има право да разкрива самоличността на Потребителя на трета страна, която твърди, че всички материали, публикувани или качени от вас на healthy-test.com, представляват нарушение на техните права върху интелектуалната собственост или на правото им на поверителност.

8. Всеки Потребител на healthy-test.com трябва да е навършил 18 години, за да закупите тестове от Уебсайта, или може да поръча продукти под надзора и с разрешението на родител или настойник. Последното трябва да може да се докаже.

9. Доставчика си запазва правото да откаже достъп до уебсайта по всяко време по свое усмотрение, когато счита, че използването на уебсайта е в нарушение на някое от условията, на закона или правата на трета страна или не зачитане на другите.

10. Настоящият сайт, healthy-test.com, е собственост на „Винъс Форчън“ ЕООД. Категорично се забранява копирането на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта на www.healthy-test.com, без изричното писмено съгласие на Доставчикът, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Технологиите, използвани в сайта, както и съдържанието в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. С цел да улесни достъпа до информация, са изградени връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Доставчика няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

„Винъс Форчън“ ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски и забавяне в актуализирането на информацията. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Винъс Форчън“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Доставчикът си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Доставчикът се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента чрез Формуляр за поръчка резервация, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез Формуляр за поръчка данни за: име на клиента, адрес, дата на раждане, електронна поща.

11. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

12. Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на услугите, предлагани от платформата HEALTHY-TEST.COM, с което Потребителя се съгласява със следното:

13. Доставка:
След приключване на поръчката за тест (ове) Потребителят ще получи линк за изтегляне на формуляра за тест. След това ще трябва да попълни този формуляр и да го върне на Пощенски адрес: гр. Шумен, пощенски код 9701, пощенска кутия 1037 или до офис на посочена куриерска фирма заедно с материала (няколко косъма с корен). Той е отговорен за пощенските разходи за доставка до адресът на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за повредата, загубата или кражбата на проби, които не са получени от него и затова препоръчва всички пратки към него да се изпращат чрез възможно най-сигурния метод на доставка, който Потребителят може да осигури. Доставчика се стреми да изпрати резултатите от тестовете по имейл, до посочения от вас имейл, адрес в рамките на 15 работни дни, от получаването на тестовата проба.

Потребителят може да пожелае резултатите да му бъдат изпратени чрез национална пощенска мрежа, което може да бъде изпълнено срещу допълнително заплащане на транспортните разходи.

Времето за доставка на резултатите от теста е приблизително и не може да бъде гарантирано.

14. Цени и плащания във връзка със сключените договори чрез платформата HEALTHY-TEST.COM:

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

15. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM;

16. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM чрез интерфейса на страницата на HEALTHY-TEST.COM, достъпна в Интернет;

17. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата HEALTHY-TEST.COM организира доставянето на услугите и гарантира правата на Потребителят, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителят сключват с Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM договор за покупко-продажба на услугите, на адрес http://www.healthy-test.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителят договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът в платформата HEALTHY-TEST.COM се задължава да организира доставката на заявената услуга на Потребителят на определените от него чрез интерфейса в платформата услуги. Потребителят имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM.

(3) Потребителят заплащат на Доставчика на платформата HEALTHY-TEST.COM възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени в платформата HEALTHY-TEST.COM и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата HEALTHY-TEST.COM. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителят за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата HEALTHY-TEST.COM се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителят на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителят при извършване на регистрация.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7 Потребителят използва интерфейса на страницата HEALTHY-TEST.COM, за да сключва договори за дистанционна покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги в платформата.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ДОСТАВЧИКА и Потребителят представлява съгласие с настоящите Общи условия, достъпни на сайта на HEALTHY-TEST.COM.

Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълването на формата за поръчка на страницата.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Потребителят в страницата и подстраниците на HEALTHY-TEST.COM или приемането на Общите условия по друг изричен начин.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКА изрично уведомява Потребителят по подходящ начин чрез електронни средства – зареждане на страница, която потвърждава направената поръчка и електронно съобщение на е-мейл-а на Потребителя.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя услугите на посочения от Потребителят адрес(включително електронен) и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят данни са неверни или заблуждаващи.

Потребителят сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата HEALTHY-TEST.COM.
(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM услуги и добавянето им към списък със услуги за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителят като страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на услугите, заявени от Потребителят, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със услуги за покупка. (2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба услуги.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и услугите, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. (1) Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба по банков път 15- 20 дни преди получаване на резултатите.

(2) По отношение на услуги, които се доставят промоционално заедно с други услуги в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни услуги от комплекта.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11 Правилата на настоящия раздел VI от тези Oбщи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта HEALTHY-TEST.COM.

(2) Стойността на допълнителните разходи, не включени в цената на услугите, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на Потребителят в един от следните моменти преди сключване на договора:>

– В профила на всяка една от услугите в сайта HEALTHY-TEST.COM;
– На основната заглавна страница в сайта на HEALTHY-TEST.COM;
– Преди завършване на поръчката в страница с обобщение на самата поръчка.

(3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителят в сайта HEALTHY-TEST.COM.

(4) Информацията, предоставяна на Потребителят по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта на HEALTHY-TEST.COM преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) ДОСТАВЧИКА задължително посочва условията за доставка на отделните услуги в сайта си.

(6) Потребителят се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез формата за поръчка на HEALTHY-TEST.COM или електронна поща.

(7) Потребителят се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема пълно авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на услуги и тяхната доставка(Резултати от теста).

(8) Когато ДОСТАВЧИКА не е доставил резултатите от теста Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на поръчката на услугата. В този случай ДОСТАВЧИКА възстановява, в рамките на 10 работни дни, 100% от платената сума от Потребителя. Доставчикът възстановява получените суми САМО по банков път.

(9) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че заявените услуги вече не са налични, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(10) Ако Доставчикът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Доставчика. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Доставчика за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

(11) Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.

(12) Отговорности:

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 12 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителят съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителят , Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителят в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.healthy-test.com/privacy/.

(4) Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13 (1) Потребителят и Доставчикът в платформата HEALTHY-TEST.COM се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата HEALTHY-TEST.COM и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(4) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(6) Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 12.06.2019 г.

(7) Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за услуги, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 14. Как можем да използваме вашата лична информация. Ще използваме само личната ви информация, както е посочено в нашата Политика за поверителност .

Чл. 15. Ние не носим отговорност за вируси, както и Вие не трябва да ги въвеждате в системата.
15.1 Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен или без грешки или вируси.
15.2 Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси.